Partfalépítéssel, mederkotrással és kapacitást növelő vasúti pályaépítéssel intermodális fejlesztések megvalósítása a Csepeli Szabadkikötőben

1.) Partfalépítés

A Csepeli Szabadkikötõben az 1928-as átadás után jelentõs partfalépítési munkák már nem történtek, így a II. számú kereskedelmi medence nyugati oldalának egy része, valamint a teljes északi oldala nem kapta meg a part és rézsûvédelem szempontjából fontos partfal mûtárgyakat.
Az építés másik indoka, hogy jelenleg a Kikötõ csak részlegesen felel meg az 50/2002-es GKM rendeletben elõírt medence mélységét meghatározó kritériumának. Ahhoz, hogy a Rendelet alapján a Kikötõre meghatározható 92,10 mBf-i mederszint teljesíthetõ legyen, elengedhetetlenül szükséges az eddig nem burkolt partoldalak kiépítése.
A rézsûs partfalak 437 m teljes hosszban épülnek meg, úgy hogy egy 163 m hosszú függõleges partfalrészt fognak közre. A partfalak a bejárati csatorna nyugati oldalán kiépített partfalhoz csatlakozva indulnak 40 m hosszban, majd függõleges partbiztosításra vált egészen a II. medence észak-nyugati sarkáig, ahonnan a teljes északi oldal rézsûs partfalként épülne ki, ily módon csatlakozna az épülõ RO-RO kikötõ hasonló kialakítású rézsûvédelméhez.

2.) Mederkotrás

A kikötõmedencék és bejárati csatornák kotrása részben a 90-es években elmaradt kotrási feladatok miatt kialakult jelentõs feliszapolódása, részben pedig az 50/2002-es GKM rendeletben, a medencés kikötõre elõírt medermélységek kialakítása indokolja.
A bejárati csatornák eredeti fenékszintje 92,72 mBf, míg a kereskedelmi medencéké 93,22 mBf. A Rendeletben elõírtak szerint a kotrási szintek a bejárati csatorna tekintetében 91,90 mBf-i, míg a medencékben 92,10 mBf-i szintre kerülnének kialakításra.
A kotrás két ütemben történik., mivel a meglévõ függõleges partfalak és egyéb mûtárgyak mellett az eredeti 93,22 mBf szintnél mélyebbre az állékonyságuk veszélyeztetése nélkül, nem alakítható ki a mederfenék. Az I. ütemû mederkotrások során ezeknek a medermélységeknek az újraelõállítása történik meg.
A medencekotrás II. ütemében kerülne kialakításra a jogszabály által elõírt medergeometria biztosítása úgy, hogy a I. medence szintje az eredeti szinten maradna, míg a II. medence függõleges partjai mellett egy 10 m széles nyomópadka maradna vissza. A már kiépített rézsûs partoknál a lábazati kõrakatok megerõsítésével érhetõ el a partok állékonyságának biztosítása.

3.)Kapacitást növelõ vasúti pálya építés

3.1 Tranzitvágányok kapacitást bõvítõ átépítése
A Tranzit vágányok közvetlenül a II. számú kereskedelmi medence déli oldalának függõleges partfala mellett helyezkednek el.
1976-os létesítésüket az ún. F raktárak és a Tranzit raktár kiszolgálása tette szükségessé. Napjainkra ezek a raktárak korszerûtlenné váltak, bontásuk után a területüket, a közvetlenül mellettük mûködõ, folyamatosan fejlõdõ és bõvülõ konténer terminál veszi át.
A vágányok kialakítása, nyomvonala és jelenleg meglévõ kockakõ burkolata nem alkalmas azon igények és terhelések kiszolgálására melyeket a korszerû konténertárolás és vasúti rakodása teremt.
Az elkészült tervek szerint a 34. sz. Tranzit bejárati I. vágány kismértékû korrekciójára van szükség, illetve új 34/1. sz. Tranzit bejárati II. vágány épül a másiktól 5,00 m tengelytávolságra a 1343-2004. tervszámú terv szerint. A 34. sz. vágány 5+05,85 szelvényébe kerül beépítésre az új 61. sz. 48 XXVII-1:7,95 típusú balos kitérõ, melynek vége a kezdõszelvény felé mutat. A tervezett állapot szerint a 35. sz. vágány megszûnik, a 36. és 37. sz. vágányok átépülnek.
3.2 Új partfali vágány építéseEgy nyertes pályázatunk kapcsán az új kiépülõ függõleges partfal mellett egy korszerû, rámpás Ro-Ro kikötõ létesítése kezdõdött meg.Ahhoz, hogy az új Ro-Ro kikötõhely teljes körû, trimodális szolgáltatásokat lásson el, elengedhetetlenül szükséges a kiépülõ függõleges partfal mellett egy vasúti pálya kialakítása.
A tervezett vágány, az ún. Kültelki összekötõ vágányból leágazva egy összekötõ 14,027 m hosszú egyenes szakasz után egy R=210 m sugarú balos ívvel, a Szikratávíró utat STRAIL lemezekkel kiépített átjáróval keresztezve fut be a II. számú kereskedelmi medence északi oldalára, ahol még egy R=1000 m sugarú rövid, 25,503 m hosszú balos ívet követõen egy 217 m-es egyenes szakasszal éri el a vágánylezárást biztosító földkúpot. A Tervezett vágányszakasz teljes hossza 725 m.